Valideren van ervaring als strategie voor LLO

Een modernisering van het EVC-stelsel
Informatie over de ontwikkelingen van het nieuwe EVC-stelsel, het Valideren van Ervaring.

De afgelopen periode is er veel tijd en energie gestoken in het moderniseren van de methodiek van EVC, het Erkennen van Verworven Competenties, door de aanbieders maar zeker ook door de Onderwijsinstellingen. EVC heeft niet altijd een positief beeld en mede op basis van een landelijk onderzoek (in opdracht van de Overheid), is er hard gewerkt aan een meer toegankelijke en rendementvolle manier van valideren van ervaring. De basis is en blijft het erkennen en waarderen van reeds aanwezige kennis en ervaring: door dit inzichtelijk te maken én hier waarde aan toe te kennen, ontstaat er toegang tot zowel arbeidsmarkt- als onderwijsroutes.

Naast deze procedurele aanpak, bestaat er vanuit de arbeidsmarkt ook steeds meer de behoefte aan flexibele leerroutes, waarbij de focus komt te liggen op bekwame medewerkers. Een diploma hoeft hierbij niet altijd het einddoel te zijn. De ervaring leert dat steeds meer onderwijsinstellingen hierop reageren met het ontwikkelen van maatwerktrajecten en flexibele leerpaden, maar ook met het (her-)introduceren van een valideringsaanpak.

Een grote uitdaging hierbij is  het ondersteunen van werkgevers bij het aanbrengen van een andere leercultuur en het aanbrengen van urgentie bij die medewerker die nu geen noodzaak voelt om zich te ontwikkelen, anders dan het af en toe volgen van een opleiding, cursus of training. Binnen Zorg & Welzijn voerde het kwalificeren van personeel (als gevolg van BIG-eisen) vaak de boventoon. Uiteraard is dit nog steeds belangrijk, maar we zien ook andere ontwikkelingen. Denk hierbij aan het ontstaan van beroepenregisters voor de Jeugdzorg en Sociaal Werk, waarbij het vooral gaat om vaardigheden, competenties vertaalt in deskundigheidsgebieden.

Binnen deze ontwikkeling heeft het Valideren van Ervaring (EVC) bestaansrecht: niet alleen gericht op de uitkomst, maar wellicht belangrijker, gericht op het verleiden van medewerkers tot ontwikkeling.  De afgelopen periode hebben meerdere onderwijsinstellingen gewerkt aan moderniseren en implementeren van deze zogenaamde valideringsroutes: van het ontwerpen van leeruitkomsten en  afstemmen met examencommissies tot het verkennen van verschillende leer- en ontwikkelpaden. Altijd vanuit de klantgedachte. Libereaux is valideringspartner van onderstaande onderwijsinstellingen:

Saxion Parttime School
Saxion Parttime School heeft valideringstrajecten ontwikkeld met het curriculum van de opleiding als uitgangspunt. Bij de Examencommissie van Saxion kunnen professionals vrijstelling aanvragen voor de aangetoonde onderdelen. Voor de nog te ontwikkelen onderdelen wordt met de studiecoach een studieroute op maat ingericht, dat zich aanpast aan de situatie van de professional. Op deze manier kan versneld een opleiding worden doorlopen. Met name voor hbo Social Work en Verpleegkunde worden er valideringstrajecten doorlopen.

Quote Erwin Kappert: “Het Valideringstraject heeft mij een goed gevoel opgeleverd; mijn werk- en leerervaring zijn nog steeds waardevol. Mijn gevoel van eigenwaarde kreeg daardoor een enorme boost.” Erwin kijkt dan ook tevreden terug op zijn keuze het Valideringstraject in te gaan. “Ik zag het als een overwinning, kreeg kriebels in mijn buik toen ik de vrijstellingen kreeg.” Hij blijft echter nuchter: “Het is geen eenvoudig proces. Je moet niet terugdeinzen voor papier- en regelwerk. Maar bedenk bij alles: ik ben het waard!“

Klik hier voor meer informatie over Saxion Parttime School. Of neem contact op met Marga Ligtenberg m.m.ligtenberg@saxion.nl of 06-83235929.

Deltion College
Deltion is een ROC, gevestigd in Zwolle met een breed regionaal bereik. Deltion richt zich zowel op de 16-jarige BOL-student als op de volwassen werknemer die zich al beweegt op de arbeidsmarkt. De onderwijsvisie van Deltion richt zich vanuit de kwaliteitsagenda op de volgende pijlers:

- Ontwikkeling van de student centraal;
- Veilig sociaal leerklimaat;
- In en met de praktijk;
- Wendbaar vakmanschap;
- Helder en transparant.

Met name de eerste pijler geeft de focus op de brede doelgroep van Deltion weer. Om de ontwikkeling van de student centraal te kunnen stellen, wordt gewerkt aan een passender aanbod om meer keuzevrijheid in verschillende individuele leerroutes te kunnen bieden. Het onderwijs is flexibel en in een blended aanbod gegoten, zodat ieder individu naar wens kan versnellen, vertragen, verdiepen en verbreden. Om die reden wordt er steeds meer gebruik gemaakt van beeldtechnologie en werkplekleren. 

Een praktische uitvoering daarvan blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Deltion de unieke positie in Nederland heeft omdat zij een eigen erkend EVC-bureau in huis heeft. Dit betekent dat de mogelijkheden om Ervaringscertificaten te verzilveren gefaciliteerd worden. Maar niet alleen Ervaringscertificaten kunnen leiden tot vrijstellingen om te komen tot een erkend diploma. Er komen steeds vaker maatwerkvragen vanuit zowel het individu als het bedrijfsleven om ervaring, kennis en kunde te valideren. Deltion heeft een valideringsloket ingericht, waar iedereen zich met vragen op valideringsgebied kan melden. Dit valideringsloket is de poort waar individuen en bedrijven in verbinding worden gebracht met het onderwijs.

Quote: “Deltion bedient een brede doelgroep en wij vinden het van groot belang om aan te sluiten bij dat wat het werkveld van ons verwacht. De volwassene mét ervaring (in het werkveld) mogen we hierbij niet uit het oog verliezen. Zeker diegene die ervaring, kennis en kunde heeft opgedaan en dit wil laten valideren in welke vorm dan ook. Deze ontwikkeling draagt bij aan het stimuleren van de volwassenen die erkenning en waardering zoekt in datgene wat hij al in zijn rugzak heeft zitten. Als Deltion nemen we hier positie in en willen we juist die doelgroep bedienen omdat een leven lang ontwikkelen ons allemaal raakt. Wij zijn blij met een constructieve samenwerking met Libereaux waarin we samen onze ideeën verder kunnen uitbouwen. Samen sta je sterker dan alleen”.

Voor meer informatie, klik hier. Of neem contact op met Iris Jansen: ijansen@deltion.nl 

LOI
Met deze private opleider wordt EVC op zowel mbo- als hbo-niveau ingezet, met name voor diegene die na een EVC-traject door middel van afstandsonderwijs het diploma wil behalen. Ook met de examencommissie van LOI Hogeschool en van het LOI Mbo college heeft Libereaux kwalitatieve afspraken gemaakt over de wijze van valideren. Momenteel loopt een project  gericht op ‘interne’ valideringsroutes, waarbij iemand ook gedurende zijn studie met beroepsproducten onderwijselementen kan aantonen. Dit leidt tot effectieve leerroutes voor volwassen professionals.

Quote: ”De focus op het eindresultaat en flexibiliteit in de weg daar naar toe, krijgt nu echt vorm!”

Voor meer informatie, klik hier. Of neem contact op met Hanne Wiegman-Windig: hwindig@loi.nl of bel met de adviseurs van LOI Zakelijk via 071 54 51 876.

Hogeschool Windesheim
Windesheim doorloopt momenteel een groot project waar het gaat om flexibilisering van het onderwijs voor zowel voltijd- als deeltijd onderwijs, zo ook binnen het domein Zorg en Welzijn. Dit heeft geresulteerd in leerroutes die vanuit de behoefte en mogelijkheden van de student optimaal ingezet worden. Dit gaat om valideringstrajecten ‘voor de poort’ die uitgevoerd worden, en om het valideren tijdens het onderwijs. Bij dit laatste gaat het om de combinatie van leren en valideren, afgestemd op de mogelijkheden van de student. Onder meer binnen het domein Social Work en Verpleegkunde wordt er hard gewerkt aan deze flexibele en toegankelijke routes.

Quote: “… Het mooiste aan leren is delen wat je weet  ”

Voor meer informatie, klik hier. Of neem contact op met  mevrouw José Uitdewilligen: Jjm.uitdewillegen@windesheim.nl

Tot slot…
Voor iedere opleider geldt dat zij zien dat het ‘slechts’ aanbieden van opleidingen alleen niet meer volstaat. Ze gaan zich steeds meer profileren als ontwikkelpartner en zien dat het valideren van ervaring daarbij een belangrijke rol kan innemen. Zijn we klaar? Zeker niet, maar het valideren als methodiek en toegang tot compact onderwijs, heeft een nieuw bestaansrecht gekregen binnen het domein Zorg en Welzijn.

De ontwikkeling is dat het steeds meer gaat om vakbekwame medewerkers in plaats van alleen maar goed opgeleide medewerkers. De Corona crisis is een versneller geweest van deze ontwikkelingen. EVC als versneller van onderwijs en het eerder mensen op niveau hebben, is een oplossingsrichting die erkenning verdient. Ook vormt het rendement van valideren de basis voor de gewenste leercultuur bij instellingen en organisaties. Effectief ontwikkelen en vanuit een gezonde noodzaak samen groeien voor nu en de toekomst. Valideren maar!

Opsteller
Raymond Steenkamp/Libereaux in samenspraak met de genoemde opleiders.

 


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.